لذت شیرین خدمات ملکی

آخرین تاریخ به روز رسانی: ۹۸/۰۱/۲۶

نام محصول
واحد
قیمت (ریال)
میلگرد عاج دار
۱تن
۲۳ ریال

آخرین تاریخ به روز رسانی: ۹۸/۰۱/۲۶

نام محصول
واحد
قیمت (ریال)
سیمسس
سسس
سسس
سسس
سسس
سسسس

آخرین تاریخ به روز رسانی: ۹۸/۰۱/۲۶

نام محصول
واحد
قیمت (ریال)
سیمان صوفیان (پاکتی تیپ 2)۱
1 تن
1,833,380 ریال
سیمان صوفیان (فله تیپ 2)1
1 تن
1,464,960 ریال
سیمان خوی
1 تن
1,833,380 ریال